ABHINAV EXAMINATION PATTERN


विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेत वाढ होण्यासाठी विद्यालय सतत वेगवेगळे नवोपक्रम राबवत असते. याचाच एक भाग म्हणून विद्यालयात घेतल्या जाणाऱ्या परीक्षेचा अभिनव असा दर्जेदार आकृतिबंध खालीलप्रमाणे तयार केला आहे:

  1. विद्यालयात घेतल्या जाणाऱ्या घटक चाचणी, सत्र व सराव परीक्षांचे प्रत्येकी तीन संच बनविले जातात.
  2. प्रत्येक घटक चाचणी, सत्र व सराव परीक्षेसोबत त्या विषयातील सामान्यज्ञानाची परीक्षाही घेतली जाते.
  3. प्रत्येक विषयाच्या लेखी परीक्षेसोबत तोंडी परीक्षाही घेतली जाते.
  4. इ. १०वी वर्गाच्या SSC बोर्ड पॅटर्नअनुसार संपूर्ण अभ्यासक्रमावर आधारित एकूण चार सराव परीक्षा घेतल्या जातात.
  5. इ. ७वी ते १०वी वर्गासाठी इंग्रजी विषयाची लेखन कौशल्यावर आधारित परीक्षा (Writting Skill Exam) घेतली जाते.
  6. शैक्षणिक वर्षाच्या सुरुवातीस प्रत्येक विद्यार्थ्याची क्षमता चाचणी घेतली जाते.
  7. वर्गात शिकविलेल्या प्रत्येक पाठावर आधारित आठवडी परीक्षा घेतली जाते.