05 February 2003 - राज्य स्तरीय संगीत स्पर्धेत प्रथम क्रमांक