१० जुलै २०१९ - आषाढी एकादशीनिमित्त दिंडी उत्साहात साजरा