७ व ११ फेब्रुवारी २०२० - इयत्ता 1ली व 2री वर्गातील विद्यार्थ्यांची औसा येथील श्रीकेशव बालाजी मंदिर व गोपाळपूर येथे क्षेत्रभेट