१५ व १८ फेब्रुवारी २०२० - इयत्ता 3री व 4थी वर्गातील विद्यार्थ्यांची तेर येथील जैन मंदिर, संत गोरोबाकाका मंदिर व वस्तूसंग्रहालय येथे क्षेत्रभेट