१४,१५ व १६ ऑगस्ट २०१९ - विद्यालयात रक्षाबंधन सण उत्साहात साजरा