२७ जुलै २०२२ - विद्यालयातील बालवाडी विभागात Rainy day साजरा