३० जुलै २०२२ - विद्यालयातील नूतन संगणक कक्षातील संगणकाचे पूजन करण्यात आले.