३ जानेवारी २०२० - विद्यालयात सावित्रीबाई फुले जयंती उत्साहात साजरा