३ जानेवारी २०२२ - विद्यालयात सावित्रीबाई फुले यांची जयंती साजरा