०८ फेब्रुवारी २०२३ - रोजी विद्यालयातील इयत्ता चौथी वर्गातील विद्यार्थ्यांची नळदुर्ग येथे क्षेत्रभेट नेण्यात आली.